Рекламации и възстановяване на суми

Презаверка на билети

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го представи в гарата или железопътното бюро, откъдето е закупен. При отказ от пътуване се възстановява заплатената превозна цена на билета с 10 % удръжка, закръглена нагоре до всеки пълни 0.10 лв.

В железопътните бюра сумите за билети, заверени от гарите, се възстановяват най-късно на следващия ден, а когато той е почивен, в първия работен ден в рамките на работното време на бюрото. След изтичане на тези срокове, заплатената превозна цена не се възстановява.

Билетите за спални места могат да се върнат най-късно 24 часа преди заминаването на влака, за който са издадени. Не се допуска замяна на билети за спални места - закупеният билет се връща с удръжка и се издава нов. Суми за спални билети, закупени в деня на пътуването, не се възстановяват.

Пътник може да презавери билета си само веднъж при спазване на следните условия:

 • Ако се яви в железопътното бюро или гара най-късно 3 часа преди тръгването на влака, за който е издаден билета, презаверка може да бъде направена най-късно за същия влак на следващия ден.
 • Ако пропусне влака, за който има билет и се яви в гарата до 1 час след тръгването му, презаверката се прави за първия следващ влак.
 • По изключение, пътниците качили се във влак, тръгващ най-рано един час преди този, за който притежават билет, се допускат да пътуват без заверка, като доплащат разликата в превозните цени, ако влака е от по-висока категория или е влак по календарни цени.

Ако пътникът презавери билета си за влак от по-висока категория или за календарен влак, доплаща разликата в цените, а когато е за по-ниска категория няма право на рекламация. Отказалите се отпътуване с презаверени билети нямат право на рекламация.

Ако влакът бъде отменен, пътникът може да презавери билета си за първия следващ влак от същата категория или да го върне, като в този случай не се прави десет процентна удръжка.

Неизползвана абонаментна карта може да бъде върната с 10 % удръжка от цената само преди започване на валидностния й срок.

Връщане на суми по рекламационен ред

По рекламационен ред се възстановяват суми за изцяло или частично неизползвани билети и абонаментни карти при следните условия:

 • когато билетът е изцяло неизползван и не е заверен, пътникът прилага към молбата оправдателен документ (медицинско свидетелство, служебна бележка от държавен орган и други).
 • когато билетът е частично неизползван,задължително трябва да има заверка за непропътуваното разстояние.

При билети, издадени за пътуване в две посоки с намаление, когато пътуването на връщане не е осъществено, за което е направена съответната заверка, на пътника се възстановява сумата, както следва:

 • при билет, издаден за пътуване в две посоки с 10% намаление, се възстановява половината от заплатената сума, намалена с 15 % удръжка от цялата цена на билета;
 • при билети по релационни цени и излетни билети се връща половината от заплатената сума, намалена с 30% удръжка от цялата цена на билета;
 • при билети, издадени с намаление за пътуване в две посоки с бърз влак със задължителна резервация, се връща половината от заплатената сума, намалена с 40% удръжка от цялата цена на билета.

Когато билетът е изцяло или частично неизползван по вина на железниците, заверка не се изисква.

Частично неизползвана абонаментна карта, с изключение на тези за 5 дни, може да бъде рекламирана само във валидностния й срок. Възстановява се сумата за времето от деня на представянето й до края на този срок. Когато неизползването на картата е по вина на железниците, рекламация може да се направи и след изтичането на нейната валидност.

При изцяло неизползвани билети и абонаментни карти се възстановява сумата, съответстваща на тяхната цена с 10 % удръжка, а при частично неизползувани сумата за неизползуваната им част.

Удръжка от превозните цени не се прави в следните случаи:

 • когато по вина на железниците пътникът не може да осъществи или да продължи пътуването си;
 • когато по вина на железниците пътникът е продължил пътуването си в по-ниска категория влак или клас;
 • когато се установи, че е неправилно таксуван в гарата или във влака.

Рекламациите за билети се приемат в срок от 6 месеца, считано от датата на издаването им.

Не се възстановяват сумите за: билети за запазени места;  разлики в цените на билетите, когато пътникът по свое желание пътува през по-къс път или с влак от по-ниска категория; за изгубени или силно повредени билети и абонаментни карти; железопътни карти, даващи право на намаление; непропътуваното разстояние от пътници, отстранени от влака поради нарушаване на обществения ред и представляващи опасност за сигурността на другите пътници.

Рекламации на билети, абонаментни карти, спални и кушет места се разглеждат в отдел "Контрол и статистика на приходите от превозна дейност и международни разчети" към "БДЖ Пътнически превози" ЕООД, гр. София, бул."Мария Луиза" 114А. За целта пътникът подава писмена молба до ръководителя на отдел "КСППДМР" към "БДЖ Пътнически превози" ЕООД с приложени към нея билет и/или абонаментна карта. Сумите за одобрени рекламации се получават срещу лична карта на железопътните гари в посоченото в молбата населено място.

Рекламацията може да бъде предявена на горецитирания адрес лично, чрез служебната поща на „Български държавни железници” ЕАД или чрез пощенските услуги в страната.

Debug: ??x??