СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2017 Г.

За изграждане на умения и компетенции, както и за повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда, професионална ориентация, привличане на хора с желание за кариерно развитие в системата на железопътния транспорт, „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД       организира

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2017г.

Ние даваме възможност на младите хора да приложат на практика познанията си и да направят първите си професионални стъпки. Продължителността на стажа е между 6 /шест/ и 12 /дванадесет/ месеца, в зависимост от предпочитанията на стажантите и необходимостта на звеното, където ще се провежда стажа. За всеки стажант се определя наставник, който го запознава с функциите му, възлага му задачи, с цел придобиване на практически знания и умения, напътства го и го подпомага през целия период на провеждане на стажа.


СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА НА „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ВИ ПРЕДЛАГА:

• да изградите трудови навици и придобиете практически опит под наставничеството на опитни специалисти;
• да се ориентирате за бъдещата си професионална реализация;
• да приложите в практиката придобитите теоретични знания;
• трудово възнаграждение и осигуровки;
• трудов договор с всеки одобрен стажант за периода на стажа;
• възможност за постоянна работа и професионално развитие в дружеството на добре представилите се стажанти;
• запознаване с вида и спецификата на работа в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, и усвояване на специфични практически умения в реална работна среда;
• работа в екип от професионалисти и създаване на професионални контакти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

• възраст до 29 години(по чл. 233б от Кодекса на труда);
• завършено средно или висше училище, без трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или специалност, за която кандидатстват;
• ориентираност към постигане на резултати;
• готовност за учене и усъвършенстване.

 

Ако желаете да се включите в стажантската ни програма, изпратете автобиография и мотивационно писмо на адрес гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, на вниманието на отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате, притежаваната професия/специалност/квалификация, както и предпочитания период от време за провеждане на стажа.

Документи за кандидатстване по програмата ще се приемат до 31.05.2017г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Данните, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на стажантската си програма.

 

Можете да се запознаете с обявените отворени позиции за стаж в поместения по-долу списък:

 

Кариери

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??