Европейската комисия отваря пазара за пътнически превози

С "Третия пакет от мерки за жп транспорта", представен на 3 март т.г., Европейската комисия предлага да се продължи реформата в железопътния сектор чрез отваряне за конкуренция на международните пътнически услуги в рамките на Европейския съюз. Така тя се стреми да завърши интеграцията на европейската железопътна територия и да стимулира този вид транспорт, от който днес има нужда повече от всякога. Комисията също така предлага да се разширят правата на пътниците, ползващи международни услуги, да се установи сертификационна система за локомотивните машинисти и да се повиши качеството на товарните превози. "През 2010 г. високоскоростната трансевропейска мрежа ще бъде свързана и ще могат да бъдат развивани нови услуги на основата на конкуренцията. Натискът от страна на евтините самолетни компании вече е факт за международните железопътни пътнически превози: те ще трябва да предприемат нови модели и несъмнено именно сега е време за освобождаване на инициативите.", заяви Лойола де Паласио, вицепрезидент на Европейската комисия, отговарящ за транспорта и енергетиката. "Това предложение е както амбициозно, така и реалистично: с краен срок 2010 г. ние определяме ясна времева рамка за всички оператори, така че да могат да се подготвят."
Комисията представи по-нататъшна серия от мерки за съживяване на железниците в съответствие с указанията, посочени в Бялата книга "Европейска транспортна политика за 2010 г.: Време за решение"

Отваряне на пазара
Предлага се от 1 януари 2010 г. всяка железопътна компания, която има лиценз и необходимите сертификати за безопасност, да може да извършва международни услуги в Общността. Например сегашните компании като Талис и Евростар могат да бъдат изправени срещу конкуренти. Тази допълнителна фаза в създаването на вътрешния пазар за железопътни услуги идва в момент, когато традиционните международни железопътни превози са изправени пред нарастващ натиск от евтините самолетни компании. Възможността за нови търговски начинания трябва да съживи отново сектора. За да се създадат реални икономически условия за развитие на услугите, се предлага на операторите да бъде разрешено да качват и свалят пътници на всяка една гара по дадено международно трасе, включително на гари, намиращи се в една и съща страна-членка. Това беше организирано по начин, с който да се осигури икономическото равновесие на договорите за обществени услуги, които могат да бъдат засегнати, като едновременно с това не се налагат преувеличени ограничения върху условията на работа за нови международни оператори.
Проучване, проведено през 2003 г. в петнадесетте страни членки показва, че 70 % от интервюираните хора са съгласни със становището: "Ако се съблюдават стандартите за безопасност, конкуренцията е най-добрият начин за подобряване на ефективността на железопътния транспорт." Този подход беше утвърден неколкократно от Европейския парламент, включително и когато той гласува през 1999 г. първия пакет от мерки за железопътния транспорт, а през 2003 г. втория. През октомври 2003 г. Европейският парламент прие поправка, налагаща отваряне за конкуренция на железопътните пътнически превози, национални и международни, от 1 януари 2008 г. При изразяване на мнението си относно поправките, Европейската комисия постанови, че този въпрос трябва да се реши със специално предложение, с което да е възможно да се отчита съществуващото законодателство върху договорите за обществени услуги, за да се избегне каквото и да било несъответствие. Затова сега комисията представя конкретно предложение за отваряне на пазара за пътническите превози, придружено от мерки, отнасящи се до защитата на правата на пътниците.

Повече права за пътниците
Както вече беше въведено в авиосектора във връзка със защитата на правата на пътниците в случай на отказ на качване на борда и закъснения, Комисията предлага да се приеме рамка за защита на правата на пътниците, ползващи международни железопътни услуги. Тя се състои от предложение за наредба, с която се установяват минимални стандарти за информация за пътниците преди и по време на тяхното пътуване, правилата, които трябва да се съблюдават в случаи на закъснение, отношението при оплаквания, както и при необходимост от помощ за хора с ограничена подвижност. Тази наредба съставлява основата за въвеждане на още благоприятни мерки, което ще бъде насърчавано чрез доброволни споразумения между железопътните компании и пътническите организации.

Сертификати за локомотивните машинисти
Представените сега мерки включват и проектодиректива за сертификацията на локомотивните машинисти. Изготвен в тесни консултации с всички страни в железопътния отрасъл, с този текст се установява механизъм, позволяващ по-прецизно определяне на уменията и отговорностите от гледна точка на обучението, оценката и признаването на квалификацията на локомотивните машинисти и обслужващия персонал на влака, отговорен за аспектите на безопасността. Един машинист ще трябва да притежава лични сертификати, които ще удостоверяват общата му професионална квалификация и ще са валидни в цялата общност. Към това трябва да се добави и сертификат, издаден от железопътната компания, с който се признава специално обучение, свързано с обслужвания маршрут, използваните съоръжения и специфичните за дадената компания процедури по операторската работа и сигурността.

Качествени железопътни товарни превози
Що се отнася до транспортирането на стоки Комисията е представила проектонаредба, целяща въвеждането в договорите между железопътната компания и нейните клиенти на минимум клаузи за качеството, което вече се смята за добра практика в отрасъла. Точното съдържание на задълженията за качество остава в компетенцията на договарящите се страни, но предлаганият текст цели да се гарантира, че факторите, свързани с качеството, се обсъждат и се вземат под внимание в договорите. Липсата на сигурност на качеството за товарните превози, особено за международните, в които са ангажирани няколко железопътни компании по един и същи маршрут, има негативно въздействие върху привлекателността на железопътния транспорт и продължава да бъде една от основните причини за това пазарният му дял да спада постоянно. Сега той е под 8 % (в сравнение със САЩ, където е 40%).
В дългосрочен план конкуренцията ще предизвика подобряване на качеството, но същинският процес на отваряне на европейския пазар на железопътните товарни превози е прекалено бавен. Новите участници в него представляват само 3-4 % от пазара, а в някои страни членки все още няма такива. През 2003 г., в сравнение с 2002 г., обемът на стоките, превозвани с железопътен транспорт, спадна в половината от страните членки, а в Европейския съюз като цяло този спад беше 1 %. През последните десет години обемът на транспортираните стоки се увеличи с 30 % (38 % при автомобилния сектор), докато железопътният транспорт показа стагнация ( 3 %). Тази неохота към ползване на железопътния транспорт се дължи преди всичко на проблеми с надеждността и качеството.

Опитът досега
Тези мерки се добавят към рамката на окончателно приетите директиви от първия пакет от мерки за железопътния транспорт от 2001 г. и мерките от втория пакет (Директива за безопасност на железопътния транспорт, железопътна агенция, отваряне на пазара за товарните превози). Първият пакет позволи регулираното отваряне на международния транспорт на стоки. Той се прилага от 15 март 2003 г.. Целта на втория пакет е процесът да бъде ускорен и насочен към управлението на националния транспорт на стоки (cabotage). Освен това се подобрява безопасността и се позволява по-голяма интероперабилност в резултат на конкретни директиви и учредяването на Европейска агенция за безопасността и интероперабилността на железопътния транспорт, чието седалище ще бъде във Валенсиана (Франция). В момента това е обект на договаряне между Съвета и Европейския парламент.

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??