Позиция на "Холдинг БДЖ" ЕАД във връзка с медийни публикации, свързани с предстоящ търг за продажбата на негодни за експлоатация 50 бр. локомотиви и електромотрисни влакове, продажба от страна на ЧСИ на недвижими имоти и оценка на активи на "БДЖ - Товарни превози” ЕООД

Във връзка с медийни публикации, свързани с предстоящ на 19.12.2016 г. търг за продажбата на негодни за експлоатация 50 бр. локомотиви и електромотрисни влакове, продажба от страна на ЧСИ на  недвижими имоти и оценка на активи на "БДЖ - Товарни превози” ЕООД, ръководството на „Холдинг БДЖ“ ЕАД изразява следното становище:

I. През 2009 г. задълженията на „БДЖ” ЕАД достигат рекордните 849 млн. лева и на практика компанията е в технически фалит. Оттогава насам, ръководство на железницата прилага редица трудни и болезнени мерки за спасяване и стабилизиране на компанията. Като част от предвидените реформи през 2011 г. е извършено преобразуване на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, в резултат на което транспортната дейност и необходимите за нея активи са отделени в двете дъщерни дружества „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ - Товарни превози” ЕООД. След тази дата „Холдинг БДЖ“ ЕАД е изключил от дейността си извършването на жп превози. В двете дъщерни дружества е прехвърлен целия годен подвижен жп състав, за който експертите са преценили, че е необходим за бъдещата им експлоатационна дейност, намира се в относително задоволително състояние, разполага с някакъв остатъчен ресурс и/или може да бъде модернизиран. Прехвърленият в собственост на двете дъщерни дружества подвижен състав е покривал напълно заявеният от тях, включително в дългосрочна перспектива, обем превози, в т. ч. е бил предвиден и необходимия оперативен и стратегически резерв. В патримониума на „Холдинг БДЖ“ ЕАД е останал единствено и само неоперативен подвижен състав, за който експертите са преценили, че няма да е необходим и е в много лошо състояние.

В резултат на извършените реформи, към края на м. октомври 2016 г. задълженията на групата на  „Холдинг БДЖ“ ЕАД  намаляват до 447 млн. лева или с над 47%. Текущото финансово състояние на двете дъщерни дружества е стабилно. Сериозен проблем обаче остават старите задължения към финансови институции, които към 12.12.2016 г. са в размер на над 252 млн. лева (главници и лихви), от които просрочените задължения са в размер на приблизително 155 млн. лева. Останалите задължения към банки също падежират в относително краткия срок до края на м. февруари 2018 г. Част от кредиторите в лицето на облигационерите по втория облигационен заем, през 2015 г. осъждат компанията и облигационния заем е обявен за предсрочно изискуем, като 8 % е наказателната лихва върху главницата по заема.

През 2015 г. ръководството на „Холдинг БДЖ“ ЕАД изготви „План за оздравяване и развитие на групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за периода 2015 г. – 2022 г.”, предвиждащ редица оздравителни мерки, част от които са свързани с пазарна реализация на всички неоперативни активи. Въпросната стратегия е публично достъпна на интернет страницата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД – www.bdz.bg от месец март 2015 г. Същата е предоставена на Министерство на финансите, както и на Транспортната комисия към Народното събрание, проведени са и няколко публични обсъждания с представители на обществеността.

В тази връзка, следва да се има предвид, че продажбата на неоперативни активи е единственият за момента източник на средства, с които дружеството може да  обслужва своите просрочени задължения. Предвид това обстоятелство, „Холдинг БДЖ“ ЕАД постоянно организира и провежда търгове за продажба на всички свои неоперативни активи, между които са и въпросните 50 броя ТПС /фигуриращи като предвидени за продажба в раздел Е на „План за оздравяване и развитие на групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за периода 2015 г. – 2022 г.”/. Тук следва да се отбележи, че предложените за продажба единиците ТПС от много години насам са в изключително тежко състояние и не са годни за експлоатация, включително поради изтичане на междуремонтните им срокове и необходимостта от значителен финансов ресурс за извършване на ремонт и модернизация. За голяма част от тях дори вече не се произвеждат резервни части или същите се намират изключително трудно, тъй като са морално остарели инженерни концепции.

При продажбата на всички свои неоперативни активи, „Холдинг БДЖ“ ЕАД се води само и единствено от принципите на пълна законосъобразност, публичност, прозрачност и състезателност на продажбата. В тази връзка предоставяме следната информация за обявения за 19.12.2016 г. търг с тайно наддаване за продажба на 50 бр. ТПС:

  1. За одобряване на продажбата е взето решение на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, отразено в т. 1 на протокол № 153/10.08.2016 г.
  2. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е дал разрешение за въпросната продажба с Протокол ПД -202/25.08.2016 г.
  3. Проведен е избор на независим лицензиран оценител, които да изготви оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на активите. Изготвената оценка е приета от комисия и одобрена от Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.
  4. Търгът е открит с решение на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД № 10/25.11.2016 г.

Ръководството на „Холдинг БДЖ“ ЕАД счита подобни сигнали и публикации за крайно недобросъвестни и уронващи престижа на българската железница, като си запазва правото да предприеме всички законови действия срещу неоснователното й набеждаване. Спирането на продажбата на въпросните неоперативни активи може да доведе до сериозни по размер загуби и пропуснати ползи за компанията. Нека не се забравя голямата наказателна лихва, която „Холдинг БДЖ“ ЕАД е осъден да заплаща по своите просрочени задължения. Приходите от продажба на въпросните неоперативни активи ще послужат за разплащане с кредиторите и например, ако те са в размер на 1 000 000 лева, това ще спести на дружеството, респ. на държавата и данъкоплатеца 80 000 лева лихви в годишен мащаб, като в това число не са включени спестените разходи за охрана и загуби от кражби.

Ръководството на „Холдинг БДЖ“ ЕАД отправя покана до сдружение „Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт“ да присъстват като наблюдател на обявения за 19.12.2016 г. търг.

II. Продажбата на въпросните недвижими имоти се извършва от ЧСИ въз основа на влязло в сила съдебно решение в полза на облигационерите при спазване на всички законови процедури, като въпросните правни действия са извън контрола на ръководството на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и то няма правни механизми да влияе на тези действия на кредиторите. Следва да се има предвид обаче, че до момента, въпреки големия размер на просрочените задължения по облигационния заем, банките кредиторки доброволно ограничават своите принудителни действия само и единствено до продажбата на неоперативни активи на компанията, без да пречат със своите действия на всекидневната оперативна дейност на групата на  „Холдинг БДЖ“ ЕАД. Този компромис от тяхна страна е постигнат с много усилия от ръководството на железницата.

III. Необходимостта от провеждане на обществена поръчка с предмет: „Избор на независими оценители за изготвяне на оценки на активи, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за определяне на начална цена при сключване на сделки на управление и разпореждане”, част от която е „Избор на независим оценител за оценка на 1452 товарни вагони, намиращи се под особен залог”, е обусловена от поетите от „Холдинг БДЖ” ЕАД задължения към „ББР” АД в качеството и на Довереник на облигационерите по втория облигационен заем, емитиран от „БДЖ” ЕАД през 2007 г. и съгласно изискванията чл. 2, т.10 от Договора за довереник е необходимо да се изготви актуална експертна оценка на товарните вагони, върху които има учреден особен залог.         

Обществената поръчка е открита чрез публикуване на профила на купувача на обява за събиране на оферти по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП при спазване на всички законови разпоредби.

Новини

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??