Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците
Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ

за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт

На 3-ти декември 2009 г. влезе в сила Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.

Целта на този регламент е да се гарантират правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, както и да се подобрят качеството и ефктивността на услугите за железопътен превоз на пътници. 

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването на информация относно услугата както преди, така и по време на пътуването. 

"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД предоставят информация на своите клиенти под формата на брошури и указания, информационни табла и обяви, поставени на видно място до местата за продажба на превозни документи, както и на своята интернет страница. 

При промяна в разписанието на влаковете или при назначаване на допълнителни влакове и вагони за празнични и предпразнични дни "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД своевременно уведомяват обществеността чрез медиите. 

Във влаковете информацията се предоставя от превозния персонал или чрез звукова уредба, където съществува такава техническа възможност. 

Железопътните предприятия и продавачите на билети предлагат, при наличие на такива, билети, директни билети и резервации. 

Преди започване на пътуването пътникът е длъжен да се снабди с превозен документ (билет или абонаментна карта), който се представя при проверка във влака. Превозният документ е доказателство, до доказване на противното, за сключването и съдържанието на договора за превоз, в чиято цена е включена и застраховка на отговорността на превозвача. 

"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД осигуряват продажбата на превозни документи в железопътните гари и бюра. В случаите, когато на дадена гара за заминаване няма билетно гише за продажба на билети, пътниците се снабдяват с такива във влака. 

Железопътните предприятия дават възможност на пътниците да превозват велосипеди във влака, евентуално срещу заплащане, ако велосипедите са лесно преносими и това не се отразява неблагоприятно на съответната железопътна услуга, и подвижният железопътен състав позволява това. 

"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД предоставят възможност за превозване на велосипеди във влакове, в съставите на които има вагони с отделение за превоз на велосипеди или фургони, на платформата в последния вагон на другите влакове или в електрическите и дизеловите мотрисни влакове. 

Обезщетяване на пътниците в случай на закъснение, пропуснати връзки и отмяна на влак, за което носи отговорност железопътното предприятие 

Възстановяване на средства и пренасочване 


В случаите, в които се очаква закъснението при пристигането в гарата цел на пътуването да превишава 60 минути, пътникът има правото:
- да се откаже от пътуването и да получи обратно пълната стойност на билета;
- ако пътуването вече е започнало, да се откаже от част от пътуването и да се върне обратно в началната гара, като получи обратно сумата за неосъществената част или части от пътуването и за вече осъществената част или части, ако пътуването е ненужно от гледна точка на първоначалния план за пътуване на пътника;
- на продължаване или пренасочване, при сравними транспортни условия, до крайното местоназначение при първа възможост;
- на продължаване или пренасочване, при сравними транспортни условия, до крайното местоназначение на по-късна, удобна за пътника дата. 

Обезщетяване на стойността на билета 

При пътуване в международно съобщение и ако то се осъществява изцяло на територията на страни членки на ЕС, пътникът може да иска обезщетение за закъснения от железопътното предприятие, ако му предстои закъснение между мястото на тръгване и местоназначението, посочени в билета. Минималната сума, която може да се изплати като обезщетение е равностойността на 4.00 евро и се заплаща за закъснение, както следва: 

а) 25 % от цената на билета за закъснение от 60 до 119 минути; 

б) 50 % от цената на билета за закъснение, равно на или превишаващо 120 минути. 

Пътникът няма право на обезщетение, ако е бил информиран за закъснението преди закупуване на билета или ако закъснението, дължащо се на продължаване с друг превоз или пренасочване, е по-малко от 60 минути. 

Услугите за железопътен превоз на пътници следва да се ползват от гражданите като цяло. Лицата с увреждания и лицата с ограничена подвижност имат същото право на свободно движение, свобода на избор и недискриминация като останалите граждани. 

Транспортно обслужване на лица с ограничена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна, както и чрез гишетата "Информация" в железопътните гари Плевен, Червен бряг, Горна Оряховица, Ямбол и Шумен. В тези гари или на посочените на интернет сайта на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД телефони се приемат заявки за организиране на превоза. Сроковете за подаване на заявката са следните:
- За извършване на превозната услуга в страната – минимум 24 часа преди пътуването;
- За извършване на превозната услуга в чужбина или при необходимост от ползване на комбиниран транспорт "влак – автомобил"- минимум 48 часа преди пътуването. 

Лица с ограничена подвижност могат да пътуват на територията на страната в определени влакове, в които са включени специализирани вагони с обособени места за лица, придвижващи се с инвалидни колички и техните придружители. Във вагоните има изградени санитарни възли, отговарящи на международните стандарти. 

Тази категория пътници могат безпроблемно да ползват и дизеловите и електрическите мотриси "Дезиро", които се движат по различни маршрути в страната. Всяка мотриса е оборудвана с подвижна сгъваема платформа за обслужване на лица с намалена подвижност. При пътуване с тези влакове не е необходима предварителна заявка. Обслужването на лицата с намалена подвижност при качване и слизане от влака се извършва от превозния персонал. 

Как може да се получи обезщетение? 

За да е валидно искането за обезщетение е необходимо да се подаде писмено заявление за обезщетение и възстановяване на сума при закъснение на влак. Заявлението, заедно с оригиналите на билетите и потвърждение за закъснението се изпращат на адрес: "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, отдел КСППДМР, бул. "Мария Луиза" № 114 а, София-1000. Приемането на заявление не означава автоматично потвърждение на обезщетението. 

Правно основание 

Правата на пътника са основават на Единни правила за договора за международен превоз на пътници с железопътен транспорт (CIV), на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците използващи железопътен транспорт, на Общите условия за превоз GCC-CIV/ PRR, на Наредба 43/2001 за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки и на Тарифата за превоз на пътници, багажи и колетни пратки във вътрешно съобщение на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Прилагането на Регламент (ЕО) 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. в частта "Обезщетяване на стойността на билета", при пътуване във вътрешно съобщение е отложено до 03.12.2019г., съгласно Преходни и заключителни разпоредби от "Наредба 43 от 11.09.2001г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки".

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??