"БДЖ–Пътнически превози" ЕООД публикува Решение № 6/02.04.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнители за възлагане на бществена поръчка с предмет "Ремонтни работи на пет обекта – железен път и съоръжения,собственост на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, делима на 5 /пет/ обособени позиции за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози" ЕООД", открита с Решение № 37/26.09.2014 г. на Управителя на "БДЖ-ПП" ЕООД, с уникален номер в регистъра на АОП № 01605-2014-0038.

Приложение:

1.Решение № 6/02.04.2015

2.Протокол № 1/18.11.2014

3.Протокол № 2/10.02.2015

4.Протокол № 3/27.02.2015

5.Протокол № 4/13.03.2015

 

12.06.2015 г.

1. Решение № 11/10.06.2015 г.

 

 

12.11.2015 г.

Приложение:
1. Договор № 77/28.05.2015

2. Договор № 78/28.05.2015

3. Договор № 79/28.05.2015

4. Договор № 80/28.05.2015

5. Договор № 143/01.09.2015

 

 

 

 

Debug: ??x??