„Допълнителна доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на измервателни системи за тягова електроенергия за eлектрически подвижен състав, от изпълнителя по договор № 121/31.07.2014 год.”, процедура на договаряне без обявление по ЗОП, открита с Решение №8/26.05.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и с уникален номер № 01605-2015-0007 в Регистъра на обществените поръчки към АОП. Договор №97/2015

 

Документи за участие:

 

1.Решение № 8/ 26.05.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

2.„Техническа спецификация за доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на система за измерване на количеството електрическа енергия от електрически тягов подвижен състав на „БДЖ –Пътнически Превози” ЕООД”

 

3.Покана №03-10-67/26.05.2015г. до „АвесГ” ЕООД

 

4. Документация за участие

 

24.06.2015 г.

1.„Доклад на Комисията, назначена със Заповед №336/16.06.2015г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД по чл.92а, ал.5 от ЗОП

2.„Решение №12/24.06.2015г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за определяне на изпълнител на обществената поръчка”

 

09.07.2015 г.

Договор №97/2015

Информация за възстановена гаранция за участие на кандидатите и участниците в процедурата

 

19.11.2015 г.

Анекс към Договор №97/29.06.2015г

05.07.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??