Доставка на 120 броя моноблокови колела за ЕМВ серии 30 и 31 за нуждите на БДЖ-Пътнически превози ЕООД за едногодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с решение №28/17.11.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0023 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 17.11.2015 г.

 

Решение №28/17.11.2015 г.  за откриване на процедурата 

Обявление за обществена поръчка

Технически условия за доставка на 120 броя моноблокови колела серии 30 и 31 за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Документация за участие

 

08.12.2015 г.

Разяснения изх.№35-00-988/08.12.15

 

10.01.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

09.03.16 г.
Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП


 Решение № 5/09.03.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

 

16.05.2016 г

Договор №96/09.05.2016 г.

 

18.05.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

21.09.2016

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР № 96/ 09.05.2016 г.

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??