01605-2017-0006 ”Доставка на 48 бр. необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за електрически локомотиви серии 44 и 45”, процедура чрез пряко договаряне по ЗОП, открита с решение № 9/28.02.2017 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението е с уникален номер 774649 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 28.02.2017 г.

 

Решение за откриване на процедурата 

Технически изисквания за „Доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за ТПС на „БДЖ – Пътнически превози”ЕООД, в съответствие с изискванията на UIC 810 – 1 и UIC – 2 .

Документация

 

09.03.2017г.

Доклад по чл.67, ал.6 от ППЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и чл.103, ал.3 от ЗОП”

„Решение №7/09.03.2017г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

 

14.03.2017 г.

1.  Договор №54/10.03.2017 г.
2.  Обявление за възложена поръчка  - комунални услуги

 

20.04.2017 г.

1.  “Становище за осъществен контрол чл.233 от ЗОП”

 

28.04.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

 

Debug: ??x??