Доставка на амортисьори за електрически локомотиви серии 44 и 45, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 34/23.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението и обявлението са публикувани под уникален № 01605-2015-0029 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта й на дата 23.12.2015 г.

 

Решение №34/23.12.2015 г. за откриване на процедурата  

Обявление за обществената поръчка

Спецификация за партидност, срокове и място на доставка на амортисьори за електрически локомотиви серии 44 и 45, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период

Тeхнически изисквания за доставка на амортисьори за електрически локомотиви серии 44 и 45

Документация за участие

 

08.02.2016 г.

Протокол №1/27.01.2016 г.

 

18.03.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

07.04.2016 г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение № 9/07.04.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

 

14.05.2016 г.

Договор № 92/04.05.2016 г.

 

20.05.2016 г.

„Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие”

 

 

Debug: ??x??