“Доставка на газьол за отопление и котелно гориво за три отоплителни сезона 2015/2018г. за нуждите на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и с уникален номер 01605-2015-0024 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувана на сайта им на 01.12.2015г

 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=700111&newver=2

Документация, съдържаща:

1.Спецификация № 29/01.12.2015г. за газьол за отопление; Техническа спецификация за газьол за отопление;

2.Спецификация № 29а /01.12.2015г. за котелно гориво /мазут/; Техническа спецификация за доставка на котелно гориво /мазут/; Списък на местата за доставка.

3.Проект на договор за газьол за отопление;

4. Проект на договор за котелно гориво;

5. Решение № 29/01.12.15г. за откриване

 

12.07.2017 г.

Решение № 6/12.07.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за прекратяване на процедурата.

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??