Доставка на хартия, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, открита процедура по ЗОП, открита с решение №4/26.01.2016 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2016-0004 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 26.01.2016 г

 

Решение №4/26.01.2016 г. за откриване на процедурата - /линк към АОП/ 

Обявление за обществена поръчка- /линк към АОП

Техническа спецификация за обособена позиция №1- „Доставка на хартия, хартиени изделия и канцеларски материали” – Приложение №1

Техническа спецификация за обособена позиция №2- „Доставка на консумативи и офис техника”- Приложение №2

Документация за участие

 

15.03.16 г.
Протокол № 1/ 24.02.2016г.”

 

25.04.2016 г.
Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП
Решение №9/25.04.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на обособена позиция №1
Решение №8/25.04.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на обособена  позиция №2
 

 18.05.2016г. 

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??