Доставка на масла и смазки за нуждите на поделенията на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” за тригодишен период. и с уникален № 01605-2015-0022 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувана на сайта им на 20.10.2015г

 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=693145&newver=2

 

Документация, съдържаща:

1.Спецификация № 1/20.10.2015г.;

2.Проект на договор;

3.Приложение  №1 – Спецификация за доставка на масла и смазки за тригодишен период;

4.Приложение № 2.1 ÷ 2.17;

5.Приложение № 3 – Справка за необходимите количества масла и смазки за тригодишен период за поделенията на „ БДЖ-Пътнически превози ”ЕООД;

6. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП

 

Договори

 

Debug: ??x??