Доставка на накладки за подвижен железопътeн състав за едногодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с решение №24/07.10.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0021 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 07.10.2015 г.

 

Решение № 24/07.10.2015 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Техническа спецификация за доставка на накладки за ПЖПС собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ТС 7.5-3/1-2015

Документация за участие

 

09.11.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

19.11.2015 г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение № 21/19.11.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществената поръчка

 

29.12.2015 г.

„Договор №226/22.12.2015 г.” – за обособена позиция №2

„Договор №227/22.12.2015 г.” – за обособена позиция №1

 

07.01.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

08.12.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР № 227/ 22.12.2015 г.

22.12.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР № 226/ 22.12.2015 г.

 

 

 

 

Debug: ??x??