„Доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за ТПС, експлоатиран от „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение №9/04.06.2015г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и с уникален номер №01605-2015-0008 в Регистъра на обществените поръчки към АОП Договор №126/12.08.2015г.

 

1.Решение №9/04.06.2015г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за откриване на процедурата

2.Обявление за обществена поръчка

3.Технически условия за доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за колооси за тяговия подвижен състав (ТПС) на "БДЖ -ПП" ЕООД

4.Техническа спецификация за доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за: електрически локомотиви серии 40 и 46200 с вътрешна маркировка, ЕМВ серия 32 и дизелови локомотиви серия 77 - с външна маркировка, за нуждите на "БДЖ - ПП" ЕООД

5.  Документация за участие

 

07.07.2015 г.

Съобщение на Комисията, назначена със Заповед №391/03.07.2015г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

 

15.07.2015 г.

Протокол по чл. 72 във връзка с чл. 68 и сл. от ЗОП

Решение №15/15.07.2015г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

 

20.08.2015 г.

Договор №126/12.08.2015г.

 

08.09.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците впроцедурата

11.02.2016 г.

Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка

Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??