УНП в РОП № 01605-2017-0030 “Доставка на природен газ за отопление за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за 5 /пет/ години”. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение №37/15.11.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 15.11.2017г.

 

Решение №37/15.11.2017 г. за откриване на процедурата

 

29.12.2017 г.
„Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП”

 

08.05.2018 г.


1.Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

2.Договор №81 (CNT-130227) 01.05.2018г. за обособена позиция №1 –„Доставка на природен газ за отопление на ремонтни халета в Локомотивно депо София-район София”

3.Договор №82 (CNT-130228) 01.05.2018г. за обособена позиция №2 –„Доставка на природен газ за отопление на ремонтни халета в Локомотивно депо София-район Мездра”

4.Договор №83 (CNT-129850) 01.05.2018г. за обособена позиция №3 –„Доставка на природен газ за отопление на ж.п. общежитие Горна Оряховица”

5.Договор №84 (CNT-129854) 01.05.2018г. за обособена позиция №4 –„Доставка на природен газ за отопление на ремонтни халета в Локомотивно депо Горна Оряховица”

Debug: ??x??