Доставка на работни и униформени обувки за нуждите на персонал от „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период” , открита процедура по ЗОП, открита с Решение №3/22.01.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01605-2016-0002 на 22.01.2016г.

Документи за участие

  1. Решение № 3/ 22.01.2016 г. за откриване на процедурата
  1. Обявление за обществената поръчка

3.Техническа спецификация за работни обувки цели-дамски и мъжки за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

4.Техническа спецификация за работни обувки половинки-дамски и мъжки за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

5.Техническа спецификация за униформени обувки зимни-дамски и мъжки за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

6.Техническа спецификация за униформени обувки летни-дамски и мъжки за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

7.Спецификация за доставка на работни и униформени обувки за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

8. Документация за участие

 

10.02.2016г.

Разяснения с изх. №03-10-21/10.02.2016 г.

 

29.02.2016г.

Разяснения с изх. №34-00-109/29.02.2016 г.

25.03.2016г.

Протокол № 1 от работата на Комисията

 

18.04.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

09.05.2016г.
„Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП”
„Решение №12/09.05.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

 

11.07.2016г.
Договор №149/04.07.2016 год.

 

12.07.2016г.
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

14.12.2016г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

 

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??