"Доставка на резервни части за окомплектоване на подаваните за планов ремонт пътнически вагони, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД”. Процедурата на договаряне без обявление по ЗОП е открита с Решение № 27/14.04.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01605-2016-0020, на сайта им с дата: 14.04.2016 г.

„Решение №27/14.04.2016 г. за откриване на процедурата”

„Покана за участие №03-10-59/14.04.16 г.”

„Покана за участие №03-10-60/14.04.16 г.”

„Покана за участие №03-10-61/14.04.16 г.”

Приложения към поканата за участие:

Приложение №1 - Технически спецификации за доставка на резервни части за окомплектоване на подаваните за планов ремонт пътнически вагони, собственост на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, по обособени позиции

Приложение №2 - Спецификация на доставките на резервни части за окомплектоване на подавани за планов ремонт пътнически вагони, по 16 обособени позиции.

Приложение №3 до Приложение №15 вкл.

 

31.08.16 г.

„Доклад на комисията по чл.92а, ал.5 от ЗОП(отм.)”


„Решение №21/31.08.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка, за обособени позиции №№ 2, 3, 4, 5, 11, 12 и 15             

                                                  
„Решение №21/31.08.2016 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка за обособени позиции №№ 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13 и 14
    

„Решение №22/31.08.2016 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка за обособена позиция № 16
 

 

17.10.16 г.

„Договор №221/10.10.2016 г.” .

 

19.10.16 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

27.01.17 г.

Обявление за изменение на договор

 

10.08.17 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

 

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??