“Доставка на резервни части за окомплектоване на подаваните за планов ремонт пътнически вагони, собственост на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”, открита процедура по ЗОП, открита с решение №22/23.09.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0019 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 23.09.2015 г.

 

Решение № 22/23.09.2015 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Спецификация на доставките на резервни части за окомплектоване на подавани за планов ремонт пътнически вагони, разделена на 16 обособени позиции.

Технически спецификации за доставка на резервни части за окомплектоване на подаваните за планов ремонт пътнически вагони, собственост на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, по обособени позиции /16 спецификации за всяка обособена позиция/

Документация за участиe

 

26.10.2015 г.

Разяснение изх.№35-00-868/26.10.15 г.

 

07.12.2015 г.

Протокол №1 от 03.11.2015 г.

Протокол №2 от 24.11.2015 г.

 

29.12.2015 г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение №10/29.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за обособени позиции №№ 2, 3, 4 и 5./

Решение № 11/29.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за обособени позиции №№ 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 и 16./

 

26.01.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??