“Доставка на резервни части за окомплектоване на подаваните за планов ремонт пътнически вагони, собственост на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”, открита процедура по ЗОП, открита с решение №22/23.09.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0019 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 23.09.2015 г.

 

Решение № 22/23.09.2015 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Спецификация на доставките на резервни части за окомплектоване на подавани за планов ремонт пътнически вагони, разделена на 16 обособени позиции.

Технически спецификации за доставка на резервни части за окомплектоване на подаваните за планов ремонт пътнически вагони, собственост на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, по обособени позиции /16 спецификации за всяка обособена позиция/

Документация за участиe

 

26.10.2015 г.

Разяснение изх.№35-00-868/26.10.15 г.

 

07.12.2015 г.

Протокол №1 от 03.11.2015 г.

Протокол №2 от 24.11.2015 г.

 

29.12.2015 г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение №10/29.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за обособени позиции №№ 2, 3, 4 и 5./

Решение № 11/29.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за обособени позиции №№ 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 и 16./

 

26.01.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??