Доставка на резервни части за ремонт на дизелови локомотиви серия 07 100 оборудвани с ПОВ, от парка на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД", открита процедура по ЗОП, открита с решение № 20/11.04.2016 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2016-0014 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 11.04.2016 г.

      

 

   1.Решение за откриване на процедурата 
   2.Обявление за обществена поръчка
  3.Спецификация на резервни части за ремонт на дизелови локомотива серия 07 100 оборудвани с ПОВ, от парка на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД", включваща 7 /седем/ обособени позиции
   4.Технически изисквания за доставка на резервни части за ремонт на дизелови локомотиви серия 07 100 оборудвани с ПОВ, от парка на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД", включваща 7 /седем/ обособени позиции

Документация за участие

 

16.06.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

13.07.2016 г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение №12/13.07.2016г. за прекратяване на позиция №2

Решение №13/13.07.2016г. за прекратяване на позиции  №1, №3, №4, №5, №6, №7

 

08.08.2016 г.

Освобождаване на гаранцията за участие
Debug: ??x??