№ 01605-2018-0001 "Доставка на служебни чанти за превозния персонал на длъжност "началник влак” и „кондуктор” от превозните служби в „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №2/ 30.01.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 30.01.2018 г.

30.01.2018 г.

Решение №2/30.01.2018 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

Техническа спецификация за служебни чанти на превозния персонал за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози”ЕООД

Спецификация за доставка на служебни чанти на превозния персонал за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД

Проект на договор

Образци на документи

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??