"Доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви, собственост на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД". Обществена поръчка с предмет: "Доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви, собственост на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД", процедура на договаряне с обявление по ЗОП, открита с Решение № 6/22.04.2015 г. на Управителя на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД. Решението е под уникален № 01605-2015-0005 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувано на 22.04.2015 г.

1.Решение № 6/ 22.04.2015 г. за откриване на процедурата

2.Обявление за обществената поръчка

3.Техническа спецификация за доставка на винтов спряг за ПЖПС ТО-ТС-03.05.02.03-2014/01

4.Техническа спецификация за доставка на теглични куки за ПЖПС ТО-ТС-03.05.02.02-2014/01

5.Техническа спецификация за доставка на еластични системи за буфер с ход 110 мм ТО-ТС-03.05.01.03.01-2014/01

6.Техническа спецификация за доставка на еластични системи за тегличен апарат за ПЖПС ТО-ТС-03.05.02.01.01-2014/01

7.Техническа спецификация за доставка на прът тегличен и гайка коронна за ПЖПС ТО-ТС-03.05.02.04-2014/01

8.Спецификация и партидност за доставка на теглично-отбивачни съоръжения и части за тях за пътнически вагони и локомотиви

9.Документация за участие

 

29.06.2015 г.
  1. Протокол №1/26.05.2015г. на Комисията, назначена със Заповед №288/26.05.2015г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
  2. Протокол №2/02.06.2015г. на Комисията, назначена със Заповед №288/26.05.2015г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

20.08.2015 г.

Протокол №3/15.07.2015г. на Комисията, назначена със Заповед №288/26.05.2015г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

17.11.2015 г.

Протокол №4/05.11.2015г. на Комисията, назначена със Заповед № 288/26.05.2015г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, изменена със Заповеди № 506/31.08.2015г. и № 649/30.10.2015г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

22.12.2015г

Протокол №5/26.11.2015г

 

22.01.2016 г.

Протокол №6/08.01.2016г.

Решение №1/22.01.2016г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

10.01.2016г.

Покана за участие в договарянето изх.№03-37-28/10.02.2016г.

24.03.2016 г.

1.”Доклад на комисията по чл…89, ал.5 от ЗОП”

2.”Решение №7/24.03.2016г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка за обособени позиции №№2 и 6

3. „Решение №6/24.03.2016г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка за обособени позиции №№1,3,4,5 и 8”

4. „Решение №5/24.03.2016г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка за обособена позиция №7”

 

09.05.2016 г.

1.Договор №84/25.04.2016г.

2.Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

25.7.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР

 

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??