№ 01605-2018-0020 „Доставка за осигуряване на ЗБУТ и подобряване условията на труд в работни, спомагателни помещения и стаи за почивка”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №34/27.11.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 27.11.2018 г.

27.11.2018 г.

„Решение № 34/27.11.2018 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

„Условия за участие в процедура публично състезание по ред на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Спецификации за Технически изисквания и доставка за „Осигуряване на ЗБУТ и подобряване условията на труд в работни, спомагателни помещения и стаи за почивка” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

„Проект на договор”

„Образци на документи”

 

19.12.2018 г.

„Решение №14/19.12.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация” 

 

25.01.2019 г.

„Протокол №1 от 22.01.2019 г.”  

 

08.02.2019 г.

„Съобщение”

 

20.02.2019 г.

”Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/ за извършване на подбор на участниците,  разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение №4/20.02.2019 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД  за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една от обособените позиции на обществената поръчка” 

 

11.04.2019 г.

 

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

 

„Договор №43/26.03.2019 г., за обособени позиции №1 и №2”

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??