№ 01605-2018-0020 „Доставка за осигуряване на ЗБУТ и подобряване условията на труд в работни, спомагателни помещения и стаи за почивка”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №34/27.11.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 27.11.2018 г.

27.11.2018 г.

„Решение № 34/27.11.2018 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

„Условия за участие в процедура публично състезание по ред на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Спецификации за Технически изисквания и доставка за „Осигуряване на ЗБУТ и подобряване условията на труд в работни, спомагателни помещения и стаи за почивка” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

„Проект на договор”

„Образци на документи”

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??