“Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за обектите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД присъединени на нива средно и ниско напрежение”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение №25/13.04.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01605-2016-0019 на 13.04.2016г.

Документи за участие
1.Решение № 25 /13.04.2016 г. за откриване на процедурата:

2.Обявление за обществената поръчка:

3.Техническа спецификация за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД присъединени на нива средно и ниско напрежение

4.Документация за участие

 

27.05.2016г.

Протокол № 1/26.05.2016г

 

09.06.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

27.06.2016г.

„Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП”
„Решение №16/27.06.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”03.08.2016г.

„Договор №167/25.07.2016 год.”
„Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие”

 

 

Debug: ??x??