Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за период от една година”, открита процедура по ЗОП, открита с решение № 10/09.06.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0009 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 09.06.2015 г.

 

Решение № 10/09.06.2015 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Техническа спецификация за доставка на активна електроенергия и за избор на координатор на балансираща група за „БДЖ-Пътнически превози

Документация за участие

 

29.06.2015 г.

Разяснения изх.№03-10-85/29.06.15 г.

 

10.07.2015 г.

Разяснения изх.№35-00-591/10.07.15 г.

 

28.07.2015 г.

Съобщение от Комисията,  назначена със Заповед № 426/21.07.2015 г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

24.09.2015 г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение № 16/24.09.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

 

 

19.11.2015 г.

Договор №188/12.11.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

29.05.2017 г.

Обявление за изменение на договор

 

22.12.2017 г.

Информация за приключил договор

 

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??