Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за период от една година”, открита процедура по ЗОП, открита с решение № 10/09.06.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0009 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 09.06.2015 г.

 

Решение № 10/09.06.2015 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Техническа спецификация за доставка на активна електроенергия и за избор на координатор на балансираща група за „БДЖ-Пътнически превози

Документация за участие

 

29.06.2015 г.

Разяснения изх.№03-10-85/29.06.15 г.

 

10.07.2015 г.

Разяснения изх.№35-00-591/10.07.15 г.

 

28.07.2015 г.

Съобщение от Комисията,  назначена със Заповед № 426/21.07.2015 г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

24.09.2015 г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение № 16/24.09.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

 

 

19.11.2015 г.

Договор №188/12.11.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

29.05.2017 г.

Обявление за изменение на договор

 

22.12.2017 г.

Информация за приключил договор

 

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??