Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за период от една година”, открита процедура по ЗОП, открита с решение № 10/09.06.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0009 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 09.06.2015 г.

 

Решение № 10/09.06.2015 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Техническа спецификация за доставка на активна електроенергия и за избор на координатор на балансираща група за „БДЖ-Пътнически превози

Документация за участие

 

29.06.2015 г.

Разяснения изх.№03-10-85/29.06.15 г.

 

10.07.2015 г.

Разяснения изх.№35-00-591/10.07.15 г.

 

28.07.2015 г.

Съобщение от Комисията,  назначена със Заповед № 426/21.07.2015 г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

24.09.2015 г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение № 16/24.09.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

 

 

19.11.2015 г.

Договор №188/12.11.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

29.05.2017 г.

Обявление за изменение на договор

 

22.12.2017 г.

Информация за приключил договор

 

Новини

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??