01605-2017-0004 „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна по смисъла на Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за правоимащия персонал от „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за eдна година” за третата година от действието на рамково споразумение №190/16.11.2015 г. Процедурата се провежда на основание чл.103, ал.2, т.10 от ЗОП (отм.), въз основа на сключено рамково споразумение № 190/16.11.2015 г. Процедурата на договаряне без обявление по ЗОП(отм.) е открита с Решение №7/22.02.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 22.02.2017 г.

 

Решение №7/22.02.2017 г. за откриване на процедурата
Покана за участие
Приложения към поканата за участие

 

30.03.17 г.
„Решение №9/30.03.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”
„Доклад на комисията по чл.92а, ал.5 от ЗОП /отм./”

 

02.05.17 г.
Договор № 95/19.04.2017 г.
Информация за сключен договор

 

01.06.17 г.
„Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие”

 

08.03.2018 г.

Информация за приключване на договор № 95/19.04.2017 г.,

Новини

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??