01605-2017-0033 „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна по смисъла на Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за правоимащия персонал от „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за eдна година” за четвъртата година от действието на рамково споразумение №190/16.11.2015 г. Процедурата се провежда на основание чл.103, ал.2, т.10 от ЗОП (отм.), въз основа на сключено рамково споразумение № 190/16.11.2015 г. Процедурата на договаряне без обявление по ЗОП(отм.) е открита с Решение №40/05.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 05.12.2017 г.

 

Решение №40/05.12.2017 г. за откриване на процедурата

Покана за участие

Приложения към поканата за участие

 

16.01.18 г.

„Решение №1/16.01.2018 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

„Доклад на комисията по чл.92а, ал.5 от ЗОП

 

07.02.18 г.

Договор № 30/05.02.2018 г.

Информация за сключен договор

 

14.02.2018 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Debug: ??x??