Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за персонала от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от една година.” Процедурата се провежда на основание чл.103, ал.2, т.10 от ЗОП, въз основа на сключено рамково споразумение № 114/27.07.2015 г. Процедурата на договаряне без обявление по ЗОП е открита с Решение № 17/20.08.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01605-2015-0014, на сайта им с дата: 20.08.2015 г.

 

Решение №17/20.08.2015 г. за откриване на процедурата

 

Покана за участие

 

Приложения към поканата за участие

 

07.10.15 г.

Доклад на комисията по чл.92а, ал.5 от ЗОП

Решение № 17/07.10.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

 

27.11.15 г.

Договор №193/19.11.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

07.12.16 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

 

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??