Извършване на абонаментна планова техническа поддръжка, експлоатационни прегледи и извънпланова техническа поддръжка (РН) на модернизираните електрически локомотиви серия 46200 и на модернизираните електрически локомотиви серия 44 в експлоатация за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за двугодишен период", открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 31/10.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението и обявлението са публикувани под уникален № 01605-2015-0026 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им на дата 10.12.2015 г.

 

 

Решение №31/10.12.2015 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществената поръчка

Технически изисквания

Документация за участие

Приложения към проекта на договор

 

21.01.2016г.

Разяснение изх.№03-10-5/21.01.2016г.

 

11.01.12016г.

Протокол №1 от 29.01.2016г.

 

24.02.2016г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

14.03.2015г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение № 6/14.03.2016г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществената поръчка

 

13.06.2016 г.

Договор №113/26.05.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

  

28.06.2016 г. 

Рамков договор за сътрудничество от 01.04.2016г.

 

 23.05.2018г

Информация за приключен договор

Новини

Полезно от БДЖ

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??