Извършване на абонаментна планова техническа поддръжка, експлоатационни прегледи и извънпланова техническа поддръжка (РН) на модернизираните електрически локомотиви серия 46200 и на модернизираните електрически локомотиви серия 44 в експлоатация за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за двугодишен период", открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 31/10.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението и обявлението са публикувани под уникален № 01605-2015-0026 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им на дата 10.12.2015 г.

 

 

Решение №31/10.12.2015 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществената поръчка

Технически изисквания

Документация за участие

Приложения към проекта на договор

 

21.01.2016г.

Разяснение изх.№03-10-5/21.01.2016г.

 

11.01.12016г.

Протокол №1 от 29.01.2016г.

 

24.02.2016г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

14.03.2015г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение № 6/14.03.2016г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществената поръчка

 

13.06.2016 г.

Договор №113/26.05.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

  

28.06.2016 г. 

Рамков договор за сътрудничество от 01.04.2016г.

 

 23.05.2018г

Информация за приключен договор

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??