№ 01605-2019-0010 „Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на сгради, открити площи, пътнически вагони, дизелови мотрисни влакове (ДМВ) и електрически мотрисни влакове (ЕМВ), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” за период от три години”, делима на шест обособени позиции, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 18.04.2019 г.

 

 

1. Решение за откриване на процедурата № 12/18.04.2019 г.;

2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

3. Условия за участие в процедура публично състезание по реда на  Закона за обществените поръчки и указания за подготовка на офертата;

4. „Спецификация на броя пътнически вагони и мотрисни влакове /ЕМВ и ДМВ/ с адреси на домуването им и площи за обработка, подлежащи на дезинфекция и дезинсекция за ППП – София, ППП – Пловдив, ППП – Горна Оряховица към „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”;

5. „Спецификация на на разпределението на сгради и открити площи на ППП – София, ППП – Пловдив, ППП – Горна Оряховица към „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”, подлежащи на дезинфекция, дезинсекция и дератизация;

6. „Технически изисквания за услугата - Извършване на дезинфекция и дезинсекция на пътнически вагони, електрически мотрисни влакове /ЕМВ/, дизелови мотрисни влакове /ДМВ/ експлоатирани от ППП – София, Пловдив и Горна Оряховица към „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД;

7. „Технически изисквания за услугата - Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сгради и открити площи експлоатирани от ППП – София, ППП – Пловдив и Горна Оряховица към „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”;

8. Проект на договор за обособени позиции №№ 1, 3 и 5;

9. Проект на договор за обособени позиции №№ 2, 4 и 6;

10. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите;

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ 

 

24.04.2019г.

Решение № 4/23.04.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

 

Променени документи от документацията за участие:

​Условия за участие в процедура публично състезание по ред на ЗОП и указания за подготовка на офертата;

Приложения от № 2.1. до  2.6. - Образци на Техническо предложение;

 

31.05.2019 г. 

Протокол №1/14.05.2019 г  

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??