№ 01605-2019-0004 „Пране на спално бельо, одеяла и пердета за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за период от 2 /две/ години за региони София, Бургас и Пловдив”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №5/14.02.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 14.02.2019г.

 

14.02.2019 г.

„Решение №5/14.02.2019г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

„Условия за участие в процедура публично състезание по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата” 

„Технически изисквания за пране на спално бельо, одеяла и пердета за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”

„Техническа спецификация на видовете и количествата пране по обособени позиции в обеки на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” 

„Проект на договор”

„Образци на документи”

 

20.03.2019 г.

„Протокол №1 от 12.03.2019г.”

 

 

03.04.2019 г.

„Съобщение”

 

19.04.2019 г.

”Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/ за извършване на подбор на участниците,  разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение № 8/19.04.2019 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД  за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една от обособените позиции на обществената поръчка” 

 

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??