Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за двугодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 2/18.01.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и с уникален № 01605-2016-0001 в Регистъра на обществените поръчки към АОП.

 

1. Общо решение на Възложителите № 1/ 18.01.2016г.

2. Решение № 2/ 18.01.2016 г. за откриване на процедурата

3. Обявление за обществената поръчка

4.Технически изисквания и спецификации на мобилна телефонна услуга на Възложителите

5. Методика за оценка на офертите

6. Документация за участие

 

16.02.2016г.

Решение № 1/ 16.02.2016 г. за промяна

 

08.03.2016г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

18.04.2016г.

1.„Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

2.„Решение № 1/15.04.2016г. на Изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Управителите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

 

16.06.2016г.

1.„Договор №122/07.06.2016г.”

2.„Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие”

 

Новини

Полезно от БДЖ

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??