Предоставяне на финансови услуги от банкови институции за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 19/31.03.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението и обявлението са публикувани под уникален № 01605-2016-0013 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта й на дата 31.03.2016 г.

 

Решение №19/31.03.2016  г. за откриване на процедурата 

Обявление за обществената поръчка
 

Техническа спецификация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на финансови услуги от банкови институции за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на финансови услуги от банкови институции за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД”

Документация за участие

 

26.05.2016 г.

Протокол №1/11.05.2016 г.

 

14.07.2016 г

СЪОБЩЕНИЕ

 

03.11.2016 г.

„Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП”

„Решение №25/03.11.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществената поръчка”

 

21.12.2016г.

 

Договор №293/13.12.2016 г.

Договор №294/13.12.2016 г.

Договор №295/13.12.2016 г.

Договор №296/13.12.2016 г.

Договор №297/13.12.2016 г.

 

03.01.2017 г.

„Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие”

 

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??