Ремонт на 44 броя силови блока PowerPack BR642 за ДМВ серия 10, включително доставка на 2 комплекта диагностично оборудване и 2 броя диагностичен софтуер, както и обучение на персонал на възложителя за работа с него, с изпълнение на етапи в тригодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 19/27.08.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и с уникален № 01605-2015-0016 в Регистъра на обществените поръчки към АОП.

 

1.Решение № 19/ 27.08.2015 г. за откриване на процедурата

2.Обявление за обществената поръчка

3.Условия за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка и указания към участниците за подготовка на офертата

4.Технически изисквания за извършване на основен ремонт на силов блок PowerPack BR642 и доставка на 2 комплекта диагностично оборудване и софтуер, както и извършване на обучение на персонал за работа с диагностичен софтуер за силов блок PowerPack BR642 с приложения

5.Методика за оценка на офертите

6. Документация за участие

 

03.12.2015 г.

Протокол №1 от 08.10.2015г

Протокол №2 от 23.11.2015г

 

21.12.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

23.02.2016 г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. oт ЗОП

Решение № 3/ 23.02.2016 г. за прекратяване

 

09.03.2016г

Информация за възстановени гаранции за участие на кандидатите и участниците в процедурата

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??