Сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на електрографитни четки за ТПС на „БДЖ -Пътнически превози” ЕООД, необходими за тригодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с решение №36/28.12.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0030 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 28.12.2015 г.

 

Решение № 36/28.12.2015 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Tехнически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП"ЕООД, ПП_ПЛС 864/14 в сила от 21.05.2014 г.

Спецификация за доставка на електрографитни четки за ТПС на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период

Технически анкети/параметри за условията на работа, геометрични размери и скици/чертежи на eлектрографитинте четки

Документация за участие

 

12.02.2016 г.

Протокол №1 от 02.02.2016 г.

Протокол №2 от 09.02.2016 г.

 

06.04.16 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

14.05.16 г.

„Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП”

„Решение № 14/14.05.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на потенциални изпълнители в открита процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение, за обособени позиции от №1 до №24 вкл. и от №26 до №30 вкл.

 

„Решение № 11/14.05.2016 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за обособена позиция №25

 

05.07.16 г.

Рамково споразумение №143/24.06.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

29.07.16 г.

„Допълнително споразумение към Рамково споразумение №143/24.06.2016 г.”

 

20.10.2016 г.

„Покана за участие №03-10-174/20.10.16 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-174/20.10.16 г.”

 

„Покана за участие №03-10-175/20.10.16 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-175/20.10.16 г.”

 

„Покана за участие №03-10-176/20.10.16 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-176/20.10.16 г.”

 

20.12.2016 г.

„Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение №27/20.12.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на потенциалните изпълнители и определяне на изпълнители на обществената поръчка по обособен позиции”

 

10.02.2017 г.

Информация за сключен договор № 03-10-25/10.02.2017 г.„

 „Договор №11/24.01.2017 г., за обособени позиции №№1, 13 и 26”

„Договор №15/26.01.2017 г., за обособени позиции №№ 2, 4, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29 и 30”

 

 „Договор №20/31.01.2017 г., за обособена позиция №6”

27.04.2017 г.

 

Прилложение №9 към Договор №11/24.01.2017 г.

 

Прилложение №9 към Договор №15/26.01.2017 г.

 

Прилложение №9 към Договор №20/31.01.2017 г.

 

24.07.2017 г.

„Покана за участие №03-10-105/24.07.17 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-105/24.07.17 г.”

„Покана за участие №03-10-106/24.07.17 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-106/24.07.17 г.”

„Покана за участие №03-10-107/24.07.17 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-107/24.07.17 г.”

 

03.08.2017 г.

Съобщение

 

18.08.2017 г.

„Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

 „Решение №24/18.08.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на потенциалните изпълнители и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

19.09.2017 г.

„Договор № 192/13.09.2017 г., за обособена позиция №4”

„Информация за сключен договор №03-10-137/19.09.17 г., за обособена позиция №4

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??