„Сключване на рамково споразумение с предмет: „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна по смисъла на Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за правоимащия персонал, работещ при специфичен характер и специфична организация на труда на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за четири години”, открита с Решение №11/30.06.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението и обявлението са с уникален № 01605-2015-0010 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им на дата 30.06.2015 г.

 

Решение №11/30.06.2015 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществената поръчка

 

Документация за участие:


1. Документация за участие

 

18.08.2015 г.

Протокол №1 от 11.08.2015г.

 

12.09.2015 г.

Съобщение

 

13.10.2015 г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение №18/13.10.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на потенциални изпълнители в откритата процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение

 

 

20.11.2015 г.

Рамково споразумение №190/16.11.2015 г.

 

25.11.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

 

 

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??