Сключване на рамково споразумение с предмет: "Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за персонала от "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД за период от четири години", открита с Решение № 5/09.04.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0004 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 09.04.2015 г.

1.Решение № 5/09.04.2015 г. за откриване на процедурата

2.Обявление за обществена поръчка

3.Документация за участие

 

27.04.2015 г.

Разяснения изх.№ 35-00-376/27.04.2015г.

 

11.05.2015 г.

Разяснения изх.№ 35-00-410/11.05.2015г.

 

02.06.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

25.06.2015 г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение №13/25.06.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на потенциални изпълнители в откритата процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение

 

29.07.2015 г.

Рамково споразумение №114/27.07.2015 г.

 

06.08.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Debug: ??x??