“Събиране и съхранение на инкасо за нуждите на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за период от една година”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 10/18.02.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението е под уникален № 01605-2016-0008 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувано на 18.02.2016 г.

 

Решение за откриване на процедурата

Обявление
 

Документи за участие:

1. Документация за участие.

 

29.03.2016г.

Протокол № 1/23.03.2016 г.

 

25.04.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

12.05.2016 

Протокол по чл. 72 във връзка с чл. 68 от ЗОП, за разглеждането, оценяването и класирането на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Решение № 13/12.05.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител;

 

09.12.2016г.

1. Договор № 259/16.11.2016 г.

2.Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане/усвояване на гаранциите за участие.

 

09.02.2018 г.

Информация за приключване на договор № 259/16.11.2016 г.

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??