„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Изработване и доставка на комплекти Личен пакет за спални и кушет вагони‘‘ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД‘‘. Срок за предоставяне на оферти до 25.09.2019г. (вкл.)

 

1 . Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

2. Технически изисквания на комплекти Личен пакет за спални и кушет вагони‘‘ за нуждите  на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”  – Приложение №1

3. Проект на договор – Приложение №2

4 . Техническо и ценово предложение – Приложение №3

 

Debug: ??x??