„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Застрахователна услуга чрез сключване на застраховка за риск „Трудова злополука” за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”

 

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

 

 Приложение №1 – Техническа спецификация  за договор с предмет: Задължителна застраховка на работниците от  „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД , подлежащи на застраховане за риск „Трудова злополука”

Debug: ??x??