„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: : "Доставка на 120 бр. електрически акумулатори за дизелови локомотиви серии 07,52 и 55”, собственост на "БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Приложение №1 – Техническа изисквания за доставка на оловно стартерни акумулаторни батерии за дизеловият тягов подвижен състав  на  „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;
Debug: ??x??