Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на 6 бр. монофазни контактори 1500V, 400 А, необходими за вагон - отоплителите на Централна гара”. Срок за предоставяне на оферти до 02.07.2019г. (вкл.)

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

 

Приложение №1 – Спецификация за доставка на монофазни контактори 1500V , 400 А--

 

 

Debug: ??x??