„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на 2 вида полиестерен кит, необходим за боядисване на пътнически вагони във вагонно депо „Надежда“ за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” .Срок за предоставяне на оферти до 31.07.2019г. (вкл.)

   1.  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

   2.  Приложение №1 – Спецификация за доставка на 2 вида полиестерен кит    

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти.  

 

 

 

 

 

Debug: ??x??