„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: : „Доставка на 12 броя каучуково уплътнение (еластичен буфер), необходими за ремонт на спални вагони във вагонно депо „Надежда“. Срок за предоставяне на оферти до 06.08.2019г. (вкл.)

    1.    Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

    2.    Приложение №1 – Спецификация за доставка на еластичен буфер   

 

 

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти.

 

Debug: ??x??