„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на фреон R134a’’ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Срок за предоставяне на оферти до 11.07.2019г. (вкл.)

1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

2. Техническа спецификация за доставка на фреон ‘’ R134a’’– Приложение № 1

 

Разяснение във връзка с постъпило запитване относно покана за оферти с №03-07-519/02.07.2019г. 

 

 

Debug: ??x??