„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на метални контейнери с уши за пломби, пломбис поредна уникална номерация за взимане на проби при доставка на течните горива за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД . Срока за предоставяне на оферти е до 27.08.2019г. (вкл.)

 

 

1.      Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

2.      Технически изисквания за доставка на метални контейнери и пломби – Приложение № 1

 

3.      Ценово предложение образец – Приложение №2.

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти

Debug: ??x??