Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на 306 /триста и шест/ броя телефонни апарати „нисък” клас и 82 /осемдесет и два/ броя „среден” клас за нуждите на експлоатационния персонал на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 30.07.2019г. (вкл.)

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

Приложение №1 – Технически изисквания за избор на доставчик на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 306 /триста и шест/ броя телефонни апарати „нисък” клас и 82 /осемдесет и два/ броя телефонни апарати „среден” клас за нуждите на експлоатационния персонал на  „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 Проект на договор 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти 

Debug: ??x??