Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части за токоснемател 8WL0 127-6YH76-1 за ЕМВ Дезиро серия 30/31 за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, ППП София”. Срок за предоставяне на оферти до 22.08.2019г. (вкл.)

 

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане  

 

Приложение №1 - Техническа спецификация за „Доставка на резервни части за токоснемател 8WL0 127-6YH76-1 за ЕМВ Дезиро серия 30/31, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

Приложение №2 –Образец на техническо и ценово предложение  

    

Проект на договор

Debug: ??x??