Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на непрекъсната термочувствителна хартия с вградено мастило‘‘ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ‘‘. Срок за предоставяне на оферти до 26.09.2019г.

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

 

  1. Техническа спецификация на непрекъсната термочувствителна хартия с вградено мастило за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД    –  Приложение №1;
  2. Проект на договор –  Приложение №2;
  3. Техническо и ценово предложение – Приложение №3.
Debug: ??x??