Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Ремонт на стрелка №106 в Локомотивно депо Пловдив към ППП Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков” №2”. Срок за предоставяне на оферти до 24.10.2019г. (вкл.)

 

              Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

             Техническо задание и спецификация  – Приложение №1

             Проект на договор - Приложение №2

             Образец на техническо и ценово предложение – Приложение №3

Debug: ??x??